Volt ( V) a Voltage Unit and Conversion Chart - Domainconverters

Domainconverters > Voltage Conversions > Volt Conversion

Q: What is Volt ?

It is non-SI multiple of the voltage unit volt.


Q: How much is 1 Volt ?

It is 1 times volt.

Symbol : V

So 1 volt = 1 volt.

Example : 33 volt = 1 X 33 volt.

Or in other words, 33V = 33 V.


Convert volt to other voltage units -


Volt Table - One volt is equal to :

100000000 abvolt1.0E+18 attovolt
100 centivolt0.1 decavolt
10 decivolt1.0E-18 exavolt
1.0E+15 femtovolt1.0E-9 gigavolt
0.01 hectovolt0.001 kilovolt
1.0E-6 megavolt1000000 microvolt
1000 millivolt1000000000 nanovolt
1.0E-15 petavolt1000000000000 picovolt
0.0033356409519815 statvolt1.0E-12 teravolt
1 volt1.0E+24 yoctovolt
1.0E-24 yottavolt1.0E+21 zeptovolt
1.0E-21 zettavolt